วัดตรีสุวรรณาราม

วัดตรีสุวรรณาราม หรือ วัดบ้านซำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองบ้านซำ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ถนนสุวรรณประดิษฐ์ บ้านซำ หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภายในวัดมี "หนองซำ" ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาไว้อุปโภคและบริโภคอีกด้วย ปัจจุบันมีพระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร) เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน[1]

วัดตรีสุวรรณาราม
พระอุโบสถวัดตรีสุวรรณาราม.jpg
ชื่อวัดบ้านซำ
ที่ตั้งถนนสุวรรณประดิษฐ์ บ้านซำ หมู่ที่ 3 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประเทศไทย
ประเภทวัดราษฎร์สามัญ
นิกายมหานิกาย
ผู้ก่อตั้งขุนหลวงศรี บุตรดาเพ็ง
เจ้าอาวาสพระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร)
จุดสนใจหนองซำ
กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ และประเพณีบุญบั้งไฟ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา


ประวัติแก้ไข

วัดตรีสุวรรณาราม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2395 ครั้งที่ขุนหลวงศรี บุตรดาเพ็ง ได้นำพาผู้คนย้ายถิ่นฐานมากจากบ้านหัวดอน มาอาศัยอยู่บริเวณริมหนองซำ และขุนหลวงศรี บุตรดาเพ็งได้นำผู้คนสร้างวัดขึ้นทางด้านทิศใต้ของหนองซำ ส่วนหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหนองซำ

พ.ศ. 2413 วัดบ้านซำได้ย้ายมาอยู่ทางทิศตะวันออกของหนองซำ ส่วนหมู่บ้านย้ายลงมาทางทิศใต้ของหนองซำ ในสมัยนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์

พ.ศ. 2474 ทางการคณะสงฆ์ได้จัดระเบียบคณะสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ในการปกครองไปขึ้นทะเบียน และตั้งชื่อวัดให้ถูกต้องตามลักษณะอาราม ในสมัยนั้นมีเจ้าอาวาส คือ พระอาจารย์เมือง ได้คิดหาชื่อดีมีมงคลมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า วัดตรีสุวรรณาราม พร้อมกับได้ให้ความหมายว่า

  • ตรี หมายถึง สาม
  • สุวรรณา หมายถึง ทองคำ
  • ราม หรืออาราม หมายถึง วัด
  • รวมแล้วได้ความหมายว่า วัดที่มีทองคำอันทรงคุณค่าสามประการ

วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2480 วัดตรีสุวรรณารามได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นภายในวัดมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลวัดตรีสุวรรณาราม ซึ่งได้ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่สอนนักเรียน มีนายอัมพร บุญเอก เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2518 พระมหาทวี (บุญพร้อม) ได้ริเริ่มนำพาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนชาวบ้านซำ ร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถ (สิม) เพื่อเป็นสถานที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรม สวดพระปาฏิโมกข์ และให้เป็นสถานที่อุปสมบทเหล่ากุลบุตรอย่างถาวร

วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ โดยมีพระครูโสภณชัยคุณ (โสม จารุวณฺโณ) เจ้าคณะตำบลผือฮี เจ้าอาวาสวัดเวินชัย ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

พ.ศ. 2536 พระสถิต ธีรปัญโญ เดินทางมาจำพรรษาที่วัดตรีสุวรรณาราม ได้ริเริ่มนำพาประชาชนชาวบ้านซำ ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 รวมงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,199,999 บาท ใช้ชื่อว่า ศาลาการเปรียญประชาร่วมใจสามัคคี

พ.ศ. 2540 พระสถิต ธีรปัญโญ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีในราชทินนามที่พระครูสิรินวกิจ และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสงยาง จำพรรษาที่วัดตรีสุวรรณาราม

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

 
พระประธานภายในพระอุโบสถวัดตรีสุวรรณาราม

นับแต่สร้างวัดตรีสุวรรณารามมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2395-2426 ไม่ปรากฏรายนามเจ้าอาวาสวัด และมีการบันทึกรายนามเจ้าอาวาสวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2426-ปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสสืบลำดับมาดังนี้

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 อัญญาพระครูพิมพ์ (สายกันยา) พ.ศ. 2426 พ.ศ. 2480 เจ้าอาวาส
2 พระอาจารย์เมือง (สายกันยา) พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2490 เจ้าอาวาส
3 พระอาจารย์โสภา ธีรโสภโณ (บุญพร้อม) พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2512 เจ้าอาวาส
4 พระอาจารย์ขาน วรธัมโม (สมชาติ) พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2520 เจ้าอาวาส
5 พระอาจารย์แผง สิริธัมโม (โพธิ์ศรี) พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2532 เจ้าอาวาส
6 พระครูสิรินวกิจ (เสริม ธีรปัญโญ สายกันยา) พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541 เจ้าอาวาส
7 พระครูจันโทภาสวิมล (แสวง จันทราโภ คณิตสาร) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2548 เจ้าอาวาส
8 พระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์ (ประมูล ติสวโร สาวิสิทธิ์) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน เจ้าอาวาส

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

รายชื่อวัดในจังหวัดยโสธร