วัดช่องลม (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดช่องลม ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนบางแพ-สมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000 สังกัดมหานิกาย คณะสงฆ์ภาค 15 เนื้อที่ตั้งวัดจำนวน 33 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา

วัดช่องลม
อุโบสถวัดช่องลม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดช่องลม (ธรรมโชติ)
ที่ตั้งเลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนบางแพ-สมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
พระพุทธรูปสำคัญศาลาการเปรียญทรงไทยโบราณ
เจ้าอาวาสพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ (บุญชอบ สุขวณฺโณ)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดช่องลม มีนายปาน นายสังข์ กำนันตุ่ม เป็นผู้ร่วมกันสร้าง หลักฐานหนังสือรับรองสภาพวัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2373 พระครูพ่วง เป็นผู้ปกครองวัด ต่อมาพระวินัยธรรมแก้ว สมัยนั้นวัดได้ทรุดโทรมมาก นายพ่วง นางลัย จึงได้ร่วมกับพระวินัยธรรมแก้ว และสัสดีอำเภอ ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อมาย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย พระครูบ่าย ธมฺมโชโต เป็นเจ้าอาวาส บูรณะปฏิสังขรณ์วัดสร้างอุโบสถหลังที่ 2 ซึ่งหลังแรกที่ดินพังลงแม่น้ำอุโบสถก็พังลงไปด้วย สร้างวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ์ และสร้างพระปรางค์-เจดีย์ไห พ.ศ. 2484

พระครูใบฎีกาถนอม ปฏิสังขรณ์กุฎีสงฆ์ ศาลาการเปรียญ สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นแต่ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อย ต่อมาพระอธิการพวง สํวโร ได้ดำเนินการสร้างต่อจนสำเร็จเรียบร้อย และได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นที่เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร

ในปีพ.ศ. 2514 พระครูสมุทรธีรคุณ พิณ สุวณฺโณ ป.ธ.6) เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 12 ไร่เศษ แล้วย้ายหมู่กุฎีสงฆ์ทั้งหมด มาสร้างในที่ดินแห่งใหม่ทั้งหมดดังที่เห็นในปัจจุบันนี้ และดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญทรงไทย ปรับลานวัด สร้างเขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง

ในปีพ.ศ. 2540 พระครูสมุทรกิตติวัฒน์ สร้างศาลาเอนกประสงค์ เมรุ โรงครัว

ในปีพ.ศ. 2544 ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมน้ำท่วมขัง เพราะอุโบสถหลังเก่าอยู่ต่ำกว่าระดับถนน ย้ายโรงฝึกงาน โรงอาหารโรงเรียนวัดช่องลม สร้างศาลาทรงไทย บูรณะกุฎีสงฆ์ สร้างกำแพงแก้วหน้าวัดข้างวัดหน้าโรงเรียนวัดช่องลมยาวตลอดแวเขตวัด ปรับภูมิทัศน์ สร้างอาคารปฏิบัติธรรม สร้างหลวงพ่อบ้านแหลม สูง 9 เมตร และหลวงปู่ทวด โพธิสัตโต องค์ใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน สักการบูชาขอพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม และบูรณะถาวรวัตถุเรื่อยมา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าแนววัดเจริญสวยงามขึ้นตามลำดับ

ศาสนสถาน แก้

  • อุโบสถ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง
  • กุฎีสงฆ์ทรงไทย
  • วิหารอดีตเจ้าอาวาสจตุรมุข
  • ศาลาการเปรียญทรงไทยโบราณ
  • หอกลอง-ระฆัง
  • ศาลาเอนกประสงค์
  • อาคารสำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 5 ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
  • ศาลาฌาปนสถาน

ทำเนียบเจ้าอาวาส แก้

อ้างอิง แก้

  • ศุนย์ข้อมุลทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงวัฒนธรรม 02 มกราคม 2553
  • กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 7, โรงพิมพ์การศาสนา . พ.ศ. 2531 หน้า 101