วัดกู่ดินขาว

วัดในจังหวัดเชียงใหม่

วัดกู่ดินขาว จัดเป็นโบราณสถานในบริเวณของสวนสัตว์เชียงใหม่ มีความสัมพันธ์กับเมืองโบราณของเวียงเจ็ดลิน ตามประวัติล้านนา กล่าวถึงว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานชุมชน ในระยะก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ และเมืองหริภุญไชย ราวพุทธศตวรรษที่ 13 (พ.ศ. 1201-พ.ศ. 1300) และมีการพัฒนาการสืบเนื่องมาในระยะหลังเรื่อยมา วัดกู่ดินขาวจัดเป็นวัดเพียงแห่งเดียวของเวียงเจ็ดลินที่ยังเหลือหลักฐานการก่อสร้างที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในเขตสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเวียงเจ็ดลินทางทิศใต้

วัดกู่ดินขาว
แผนที่
ที่ตั้งตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทวัดร้าง
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

กลุ่มโบราณสถานของวัดกู่ดินขาว ประกอบไปด้วย เจดีย์รายประธาน เจดีย์ 8 เหลี่ยมและกำแพงแก้วเขตพุทธวาศ ทางน่าสนใจคือ เรื่องเทคโนโลยีและวิศวกรรมการในการก่อสร้าง โดยใช้อิฐก้อนใหญ่ๆและเผาแกร่ง และด้านโครงสร้าง รับน้ำหนักในส่วนขององค์เจดีย์ประธาน ซึ่งไม่เคยพบอิฐขนาดใหญ่ และเทคนิคการทำโครงสร้างเช่นนี้ในโบราณสถานที่อื่น ๆ

อ้างอิง

แก้