ลูกแกะของพระเจ้า

พระเมษโปดก

ลูกแกะของพระเจ้า (ละติน: Agnus Deī, อังกฤษ: Lamb of God) หรือศัพท์คริสต์ศาสนาคือ พระเมษโปดก เป็นคำเรียกขานที่สื่อถึงพระเยซู คำนี้ปรากฏอยู่ในพระวรสารนักบุญยอห์นที่ว่า "จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป"[1] ในงานศิลปะเกี่ยวกับศาสนาหลายชิ้น มักจะปรากฏภาพลูกแกะเพื่อใช้สื่อถึงพระเยซูแทนที่จะใช้ภาพพระองค์ตรงๆ

จิตรกรรม Agnus Dei วาดราวปีค.ศ. 1635–1640

อ้างอิง

แก้
  1. ยอห์น 1:29 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011