ลูกชาย

ผู้สืบสกุลที่เป็นชาย เด็กชายหรือผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพ่อแม่

ลูกชาย หมายถึงผู้สืบทอดพันธุกรรมที่เป็นมนุษย์ผู้ชายหรือสัตว์เพศผู้ ถ้าเป็นคนจีนจะถือว่าโชคดีที่มีลูกชาย เพื่อจะได้เป็นผู้สืบทอดนามสกุล ปกติคนจีนจะรักลูกชายมากกว่าลูกสาว สำหรับรายที่มีธุรกิจของตนเอง ก็มักถ่ายทอดเคล็ดลับทางธุรกิจให้กับลูกชาย การสืบทอดนามสกุล แต่เดิมมาไทยเราจะถือว่า หากผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายคนใด ก็ให้ไปใช้นามสกุลของผู้ชายคนนั้น และลูกๆที่เกิดมาก็ใช้นามสกุลของผู้ชาย จนปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัตินามสกุลออกมา ให้ผู้หญิงไม่ต้องใช้นามสกุลผู้ชาย

ดูเพิ่ม

แก้