สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์

(เปลี่ยนทางจาก ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ หรือบ้างก็เรียกทับศัพท์ว่า ไลเซนซ์ (อังกฤษ: software license/licence; ศัพท์บัญญัติว่า ใบอนุญาตซอฟต์แวร์) คือเอกสารทางกฎหมาย (ซึ่งมักจะเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาและไม่จำเป็นต้องพิมพ์อยู่บนกระดาษ) ที่ควบคุมการใช้หรือการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ โดยปกติซอฟต์แวร์ทั้งหมดมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง เว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นสาธารณสมบัติ การใช้เอกสารสัญญาจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อการคุ้มครองซอฟต์แวร์ สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์ทั่วไปมักจะอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นปลาย ใช้ซอฟต์แวร์และสำเนาด้วยแนวทางที่มันควรจะเป็น มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์บางชนิดได้สัญญาอนุญาตเมื่อซื้อจากตัวแทนจำหน่าย หรือได้สัญญาอนุญาตแบบผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) เมื่อถูกรวบชุดกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์อาจอยู่ในรูปแบบฟรีแวร์หรือแชร์แวร์ก็ได้ สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้สองประเภทใหญ่ได้แก่ สัญญาอนุญาตกรรมสิทธิ์ และสัญญาอนุญาตเปิดหรือเสรี ซึ่งประเภทหลังประกอบด้วยสัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์เสรี และสัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ซอื่น ๆ คุณลักษณะดังกล่าวแบ่งออกตามผลกระทบที่จะเกิดแก่สิทธิของผู้ใช้ขั้นปลาย

ดูเพิ่ม

แก้