ราเมือกเซลล์เดียว

Acrasid Slime Molds
Acrasis rosea 31095.jpg
Acrasis rosea
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: Eukaryota
อาณาจักร: Excavata
ไฟลัมใหญ่: Discicristata
ไฟลัม: Percolozoa
Cavalier-Smith 1991
ชั้น: Heterolobosea
Page & Blanton 1985
วงศ์: Acrasidae

ราเมือกเซลล์เดียว (อังกฤษ: cellular slime mold) อยู่ในดินในรูปเซลล์แฮพลอยด์อิสระ ลักษณะคล้ายอะมีบา อยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ แต่จะส่งสัญญาณเพื่อมาอยู่รวมกับเป็นแผ่นคล้ายพลาสโมเดียมเรียกพลาสโมเดียมเทียม (pseudoplasmodium) ในสภาพที่แห้งหรือขาดอาหาร เซลล์จะเปลี่ยนรูปไปเป็นฟรุตติ้งบอดีเพื่อสร้างสปอร์ สปอร์นี้เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะงอกเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างคล้ายอะมีบาเซลล์ใหม่