รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์เซี่ยตะวันตก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เซี่ยตะวันตกหรือซีเซี่ย

รายพระนาม

แก้
พระนามที่เป็นที่รู้จักทั่วไป พระนามเดิม รัชกาล พระนามเรียกขาน (Shi Hao 諡號) รัชศก (Nian Hao 年號) พระนามแต่งตั้ง (Miao Hao 廟號)
จักรพรรดิเซี่ยจิ่งจง หลี่หยวนเฮ่า 李元昊 1032–1048 อู่เลี่ย 武烈皇帝 เสี่ยนเต้า 顯道 1032–1034 จิ่งจง 景宗
ไคยุ่น 開運 1034
ก่วงผิง 廣平 1035–1036
ต้าชิ่ง 大慶 1036–1038
เทียนโช่วหลีฝ่าเหวียนจั้ว 天授禮法延祚 1038–1048
จักรพรรดิเซี่ยอี้จง หลี่เลี่ยงจั้ว 李諒祚 1048–1067 จักรพรรดิเจาอิง 昭英皇帝 เหยวียนซื่อหนิงกว๋อ 延嗣寧國 1048–1049 อี้จง 毅宗
เทียนโย่วฉุยเชิ่ง 天祐垂聖 1050–1052
ฝูเชิ่งเฉิงเต้า 福聖承道 1053–1056
ตั้วตู 奲都 1057–1063
ก่งหัว 拱化 1063–1067
จักรพรรดิเซี่ยฮุ่ยจง หลี่ปิ่งฉาง 李秉常 1067–1086 จักรพรรดิคังจิ้ง 康靖皇帝 เฉียนเต้า 乾道 1067–1069 ฮุ่ยจง 惠宗
เทียนซื่อหลี่เฉิงกั๋วชิ่ง 天賜禮盛國慶 1070–1074
ต้าอัน 大安
𘜶𗵐
1075–1085
เทียนอันหลี่ติ้ง 天安禮定
𘓺𗪚𗅲𗧯
1085–1086
จักรพรรดิเซี่ยชงจง หลี่เฉียนชุ่น 李乾順 1086–1139 จักรพรรดิเชิ่งเหวิน 聖文皇帝 เทียนอี๋จื้อผิง 天儀治平 1086–1089 ฉงจง 崇宗
เทียนโย่วหมินอัน 天祐民安
𘓺𗼕𘂀𗴴
1090–1097
หย่งอัน 永安 1098–1100
เจอนกวน 貞觀
𗣼𘝯
1101–1113
ยงหนิง 雍寧
𗖠𗪚
1114–1118
หยวนเต๋อ 元德
𗣼𗪘
1119–1127
เจิ้งเต๋อ 正德
𗣼𘇚
1127–1134
ต้าเต๋อ 大德
𘜶𗣼
1135–1139
จักรพรรดิเซี่ยเหรินจง หลี่เหรินเซี่ยว 李仁孝 1139–1193 จักรพรรดิเชิ่งเต๋อ 聖德皇帝 ต้าชิ่ง 大慶
𘜶𘅝
1139–1143 เหรินจง 仁宗
เหรินชิ่ง 人慶
𗸦𘅝
1144–1148
เทียนเชิ่ง 天盛
𘓺𘃸
1149–1170
เฉียนโย่ว 乾祐
𘀗𘑨
1170–1193
จักรพรรดิเซี่ยฮวนจง หลี่ฉุนโย่ว 李純佑 1193–1206 จักรพรรดิเจาเจี่ยน 昭簡皇帝 เทียนชิ่ง 天慶
𘓺𘅝
1193–1206 หวนจง 桓宗
จักรพรรดิเซี่ยเสียงจง หลี่อันฉวน 李安全 1206–1211 จักรพรรดิจิ่งมู่ 敬穆皇帝 อิงเทียน 應天 1206–1209 เซียงจง 襄宗
หวงเจี้ยน 皇建
𘓺𘚪
1210–1211
จักรพรรดิเซี่ยเสินจง หลี่จุนซู 李遵頊 1211–1223 จักรพรรดิอิงเหวิน 英文皇帝 กวงติ้ง 光定
𗪚𗏴
1211–1223 Shénzōng 神宗
จักรพรรดิเซี่ยเสียนจง หลี่เต๋อวั่ง 李德旺 1223–1226 จักรพรรดิเสี้ยวไอ 孝哀皇帝 เฉียนติ้ง 乾定 1223–1226 เซี่ยนจง 獻宗
จักรพรรดิเซี่ยโม่จู่ หลี่เซี่ยน 李晛 1226–1227 เป่าอี้ 寶義 1226–1227