รายชื่อของไดโจไดจิง

ในรายชื่อต่อไปนี้คือรายชื่อของไดโจไดจิง

ยุคนาระแก้ไข

ยุคเฮอังแก้ไข

ยุคคามากูระแก้ไข

ยุคมูโรมาจิแก้ไข

ยุคอาซูจิ–โมโมยามะแก้ไข

ยุคเอโดะแก้ไข

ยุคเมจิแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Brown, Delmer et al. (1979). The Future and the Past, a translation and study of the "Gukanshō," p. 285; n.b., Yoshifusa was the first minister to be promoted to Daijō-daijin. That high office was previously filled by Imperial Princes only.
  2. Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du japon, p. 145.