รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นตำแหน่งรัฐบาลของประเทศ โดยทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและส่งเสริมด้านสาธารณสุข ตลอดจนจัดหาสวัสดิการและบริการประกันสังคมอื่นๆ

รัฐบาลบางแห่งมีรัฐมนตรีด้านสุขภาพจิตที่แยกจากกัน

ดูเพิ่ม แก้