รัฐมนตรีวงใน

ในสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีวงใน (อังกฤษ: Inner Cabinet) หมายถึงคณะรัฐมนตรีที่สำคัญประมาณ 12-15 ตำแหน่ง ซึ่งจะประชุมเพื่อตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลร่วมกัน เป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายของรัฐบาล