รัฐบาลท้องถิ่น (อังกฤษ: State government) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รัฐบาลรัฐ จะทำหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหาร เช่นกิจกรรมสาธารณะต่างๆ อีกทั้งยังมีอำนาจในการตรากฎหมายเอกชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา หรือ กฎหมายแพ่ง เช่นการเกิด การตาย การเสียภาษี และคดีอาญาต่างๆโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง