มะกอก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

พืชที่มีชื่อสามัญว่า มะกอก อาจหมายถึง