มหาวิทยาลัยลินเชอปิง

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมืองลินเชอปิง ประเทศสวีเดน ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1975 และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับใหญ่ของประเทศสวีเดน[1] มหาวิทยาลัยเปิดสอนใน 4 คณะ ได้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Arts and Sciences) คณะวิทยาศาสตร์การศึกษา (Educational Sciences) คณะวิทยาศาตร์สุขภาพ (Health Sciences) และสถาบันแห่งเทคโนโลยี (Institute of Technology)[2]แต่ละคณะจะรับผิดชอบทั้งทางด้านการศึกษา,งานวิจัย และการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาบัณฑิต จนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง
Linköping University / LIU
Linkoping University Logo.svg
สถาปนาค.ศ.1970
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดีดร.เฮเลน ดานเนทุน
จำนวนเจ้าหน้าที่3,900
จำนวนผู้ศึกษา17,850
ที่ตั้งเมืองลินเชอปิง ประเทศสวีเดน สวีเดน
เว็บไซต์http://www.liu.se
อาคาร Kållaren ที่วิทยาเขตหลักในเวลากลางคืน
อาคาร Kåkenhus ที่วิทยาเขตนอร์เชอปิง

เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องการศึกษาทั้งหมดนั้น มหาวิทยาลัยได้แบ่งหน่วยงานเป็น 14 ภาควิชาขนาดใหญ่ เพื่อที่จะบูรณาการความรู้จากหลายๆสาขาวิชา และแต่ละภาควิชาก็จะสอนนักศึกษามากกว่า 1 คณะ.[3] มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เน้นการตอบสนองต่อเครือข่ายภาคธุรกิจใกล้เคียง และตอบสนองต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในแง่ของงานวิจัย และการศึกษา ในปี 2012 มหาวิทยาลัยลินเชอปิง มีนักศึกษากว่า 17,850 คน นักศึกษาวิจัย 1,367 คน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 3,900 คน รวมถึงคณาจารย์ กว่า 315 คน[4]

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เริ่มก่อตั้งในปี 1967 โดยเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม ที่ตั้งอยู่ในเมืองลินเชอปิง เปิดสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาตร์ทั่วไป [5] ปี 1969 ได้ก่อตั้งสถาบันฝึกหัดแพทย์ และสถาบันแห่งเทคโนโลยี

ปี 1970 แบ่งหลักสูตรการสอนทั้งหมดเป็น 3 คณะ คือคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และสถาบันแห่งเทคโนโลยี ในชื่อมหาวิทยาลัยลินเชอปิง

ปี 1977 ได้รวมวิทยาลัยฝึกหัดครู ในเมืองลินเชอปิง และนอร์เชอปิง มาไว้ที่มหาวิทยาลัยลินเชอปิง

ปี 1986 ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีพื้นฐานจากคณะแพทยศาสตร์ และเริ่มผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ

ปี 1997 เปิดวิทยาเขตในเมืองใกล้เคียง คือนอร์เชอปิง

ปี 2000 ได้นำโรงเรียนสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง Carl Malmsten School of Furniture มาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

งานวิจัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง มุ่งเน้นเรื่องงานวิจัย และการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านเทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยวิทยา วิทยาศาสตร์การศึกษา สังคม และพฤติกรรมศึกษา และเริ่มการวิจัยในสหวิทยาการ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสวีเดนที่ให้นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทำงานวิจัยที่เป็นความสัมพันธ์แบบสหวิทยาการ[6]มหาวิทยาลัยลินเชอปิง งานวิจัยที่แข็งแกร่งหลายด้าน โดยทั้งหมดได้รับเงินสนับสนุนระยะยาวจากกองทุนวิจัยแห่งประเทศสวีเดน[7] ตัวอย่างขอบเขตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมควบคุม เป็นต้น

การศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เปิดสอน 140 หลักสูตร 600 รายวิชา หลักสูตรเฉพาะทาง และสหวิทยาการในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะสาขา เช่น แพทย์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครูและนักการศึกษา และวิศวกรรม หลายๆหลักสูตรเป็นหลักสูตรสหวิทยาการเช่น วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมการแพทย์ กฎหมายและภาษาเป็นต้น [8]

คณะและสาขาที่เปิดสอนแก้ไข

มหาวิทยาลัยลินเชอปิง เปิดสอน 4 คณะ ดังนี้[9]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 3 ปี เช่น

 • จิตวิทยา
 • สังคมสงเคราะห์
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ฟิสิกส์นาโน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้เวลาศึกษา 3-5.5 ปี เช่น

 • แพทยศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • กายภาพบำบัด
 • เทคนิคการแพทย์
 • ชีวการแพทย์
 • พยาธิวิทยาการพูด

คณะวิทยาศาสตร์การศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตรใช้เวลาศึกษา 4-5 ปี เช่น

 • การศึกษาก่อนวัยเรียน
 • การศึกษาปฐมวัย
 • การศึกษามัธยม

สถาบันแห่งเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยลินเชอปิง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ใช้ระยะเวลาหลักสูตร 5 ปี เช่น

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการออกแบบและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรรมออกแบบอิเล็กทรอนิคส์
 • วิศวกรรมชีวเคมี
 • วิศวกรรมการสื่อสาร
 • วิศวกรรมการแพทย์

วิทยาเขตแก้ไข

 
อาคารของ Carl Malmsten School of furniture ที่เขตลีดินเยอร์ (Lidingö) สต็อกโฮล์ม

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย มี 4 แห่ง ตั้งอยู่ในเมืองลินเชอปิง นอร์เชอปิง ห่างจากสต็อกโฮล์ม ประมาณ 160-200 กม.

 • วิทยาเขต วาลล่า (Valla) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลินเชอปิง ประมาณ 3 กม. เป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนที่วิทยาเขตนี้
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลินเชอปิง เป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาเขตนอร์เชอปิง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนอร์เชอปิง 40 กม.จากวิทยาเขตหลัก มีนักศึกษาประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งหมด
 • Carl Malmsten School of Furniture ตั้งอยู่ที่สต็อกโฮล์ม

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยลินเชอปิงแก้ไข

สตีก ฮอกสเตริม (Stig Hagström), ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านวัสดุศาสตร์

 • หนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าแผนกการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์

อิงเงอมาร์ ลุนสเตริม (Ingemar Lundström), ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านฟิสิกส์ประยุกต์

 • หัวหน้าแผนกการวิจัยด้าน ไบโอเซนเซอร์ และ เคมีเซนเซอร์
 • ประธานคณะกรรมการ รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

วลาดีเมียร์ จีเลเลวิช มาส์ซา (Vladimir Gilelevich Maz'ya),ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านคณิตศาสตร์

 • ผู้ศึกษาเกี่ยวกับ Sobolev Spaces

อ้างอิงแก้ไข

 1. {{|http://www.liu.se/om-liu/siffror?l=sv |titel=LiU i siffror |hämtdatum=22 februari 2013}}
 2. "Faculties". Linköping University. สืบค้นเมื่อ 2011-11-23.
 3. "Departments and Centres". Linköping University. สืบค้นเมื่อ 2011-11-23.
 4. "Facts & figures". Linköping University. สืบค้นเมื่อ 2013-02-25.
 5. Cederborg et al. (2005), p. 28-35
 6. "Introduction research". Linköping University. สืบค้นเมื่อ 2011-11-23.
 7. "งานวิจัยที่แข็งแกร่ง". สืบค้นเมื่อ 2010-09-13.
 8. "Introduction Education". Linköping University. สืบค้นเมื่อ 2011-11-23.
 9. "คณะที่เปิดสอน". Linköping University. สืบค้นเมื่อ 2013-05-30.