ภาษาแม่[1] (อังกฤษ: mother tongue, native language) บางครั้งเรียกว่าภาษาแรกหรือภาษาที่หนึ่ง[2] (อังกฤษ: first language, L1) หมายถึง ภาษาที่บุคคลหนึ่งหัดพูดเป็นภาษาแรก ภาษาแม่ของคนคนหนึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งภาษาก็ได้หากบุคคลดังกล่าวเติบโตในสังคมที่มีหลายภาษา ผู้พูดโดยเฉพาะเด็กอาจเปลี่ยนภาษาแรกของตนไปตามอิทธิพลของภาษาที่ผู้พูดถนัดกว่าหรือใช้บ่อยครั้งกว่า เช่น ผู้พูดภาษาถิ่นอาจเปลี่ยนภาษาแรกของตนเป็นภาษากลางของประเทศนั้น ๆ เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

อ้างอิง

แก้
  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (2017). พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ทั่วไป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตสภา. p. 289. ISBN 978-616-389-060-3. OCLC 1201694777.
  2. ราชบัณฑิตยสถาน (2014). พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2 ed.). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. p. 173. ISBN 978-616-7073-86-6. OCLC 937526662.