ฟิวชัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ฟิวชัน (อังกฤษ: fusion) ในภาษาอังกฤษหมายถึง การรวม การหลอมเข้าด้วยกัน อาจหมายถึง

  • นิวเคลียร์ฟิวชัน เกิดจากปฏกิริยาแบบฟิวชัน ซึงเกิดขึ้นเมื่ออะตอมของธาตุที่เบาเช่นไฮโดเจนหลอมรวมกัน เป็นธาตุที่หนักกว่าคือฮีเลี่ยม แล้วมีมวลหนึ่งหายไป เปลี่ยนเป็นพลัง ตัวอย่างของพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน เช่น ดวงอาทิตย์ที่เป็นเตาปฏิกรณ์นิวเครียร์ฟิวชันขนาดยักษ์ในธรรมชาติ ระเบิดไฮโดเจน ฯลฯ
  • ดนตรีฟิวชัน
  • แจ๊สฟิวชัน ดนตรีแจ๊สที่รวมกับแนวเพลงอื่นๆ
  • อาหารฟิวชัน อาหารที่ทำผสมผสานจากหลายชาติ