ฟังก์ชันแฮชเข้ารหัส

ฟังก์ชันแฮชเข้ารหัส (อังกฤษ: cryptographic hash function) เป็นกลุ่มของฟังก์ชันแฮชที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในวิทยาการเข้ารหัสลับ ฟังก์ชันแฮชเชิงรหัสลับเป็นขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ที่แปลงข้อมูลที่มีขนาดต่าง ๆ ให้เป็นสตริงฐานสองที่มีขนาดคงที่ เรียกว่า ค่าแฮช และมักถูกออกแบบให้เป็นฟังก์ชันทางเดียว นั่นคือฟังก์ชันที่ไม่สามารถหาค่าย้อนกลับได้ วิธีการเดียวในการสร้างข้อมูลนำเข้ากลับมาของฟังก์ชันแฮชเชิงรหัสลับในอุดมคติคือการค้นหารูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด (brute-force search) ของข้อมูลนำเข้าเพื่อตรวจสอบว่าค่าใดให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับค่าที่ต้องการ หรือใช้ตารางรุ้ง (rainbow table) ของค่าแฮชที่มีการคำนวณไว้ก่อนแล้ว