ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

ในคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (อังกฤษ: injective function, injection, one-to-one function) เป็นฟังก์ชันที่ไม่จับคู่สมาชิกที่ต่างกันจากโดเมนไปยังสมาชิกตัวเดียวกันในโคโดเมน

ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งแต่ไม่ทั่วถึง (ไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง)
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง (ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง)
ฟังก์ชันทั่วถึงแต่ไม่หนึ่งต่อหนึ่ง (ฟังก์ชันทั่วถึง)

นิยาม แก้

ให้   เป็นฟังก์ชันที่โดเมนเป็นเซต  ฟังก์ชัน  เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งก็ต่อเมื่อสำหรับทุก  และ   ใน   ถ้า   แล้ว   กล่าวคือ   แปลว่า   ในทางกลับกัน ถ้า   แล้ว  

เมื่อเขียนด้วยสัญลักษณ์

 

ซึ่งสมมูลกับประพจน์แย้งสลับที่