ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| เว็บไซต์ = [http://www.ka.mahidol.ac.th/ www.ka.mahidol.ac.th]
}}
'''มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี''' เป็นส่วนงานระดับคณะ สังกัด[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ได้ยกฐานะขึ้นเมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2552]] ซึ่งผลิตบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาบัญชี และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม