ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย"

(หน้าใหม่: '''จังหวัดเชียงราย''' มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 ค...)
 
หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้ง[[สมาชิกวุฒิสภา]]ครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540]] มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ [[4 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2543]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/127/5.PDF พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 (ในวันที่ 4 มีนาคม 2543)]</ref> จังหวัดเชียงรายมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 4 คน คือ นาง[[เตือนใจ ดีเทศน์]] พลตำรวจเอก [[วิรุฬห์ พื้นแสน]] นาง[[บุษรินทร์ ติยะไพรัช]] นาย[[วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์]]
 
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภามากครั้งที่สุด คือ 2 สมัย [[จิราวรรณ วัฒนศิริ]]
* สมาชิกวุฒิสภาสตรีคนชุดแรกของจังหวัดเชียงใหม่ คือ นาง[[เตือนใจ ดีเทศน์]] และนาง[[บุษรินทร์ ติยะไพรัช]] (จากการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2543)
* ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ
**'''ติยะไพรัช''' (2 คน) ได้แก่ [[บุษรินทร์ ติยะไพรัช]] และ [[สลักจิต ติยะไพรัช]]
20,429

การแก้ไข