ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพทยศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Rod of Asclepius is the true symbol of Medicine, not the Caduceus.)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
'''แพทยศาสตร์''' ({{lang-en|Medicine}}) เป็นสาขาของ[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและเยียวยารักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย การแพทย์เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง
 
แพทยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่มีความสำคัญ ผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์มักได้รับความนับถือในสังคม แพทยศาสตร์มีศาสตร์เฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น [[กุมารเวชศาสตร์]], [[อายุรศาสตร์]], [[ศัลยศาสตร์]], [[ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์]] (ศัลยศาสตร์กระดูก), [[สูติศาสตร์]], [[นรีเวชวิทยา]], [[โสตศอนาสิกวิทยา]], [[นิติเวชศาสตร์]], [[จักษุวิทยา]], [[จิตเวชศาสตร์]], [[รังสีวิทยา]], [[ตจวิทยา]], [[พยาธิวิทยา]], [[เวชศาสตร์ชุมชน]], [[อาชีวเวชศาสตร์]], [[เวชศาสตร์ฟื้นฟู]], [[เวชระเบียน]], [[เวชสถิติ]] และอื่น ๆ อีกมากมายเป็นต้น และในแต่ละสาขายังแบ่งย่อยเป็นสาขาย่อยลงไปอีกตามอวัยวะหรือกลุ่มของโรค เช่น ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก อายุรศาสตร์โรคไต เป็นต้น
 
== ประวัติศาสตร์การแพทย์ ==
{{โครงส่วน}}
 
== คณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ==
การเรียนการสอนทางแพทยศาสตร์นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกที่ [[โรงเรียนแพทยากร]] ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น ณ [[โรงศิริราชพยาบาล]] ซึ่งก็คือ [[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ในปัจจุบัน ต่อมา ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] ได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ขึ้น เพื่อผลิตแพทย์ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน นั่นคือ [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศคณะแรก ได้แก่ [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 3 จากนั้น ได้จัดตั้ง [[คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล]] ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศ และเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ได้จัดตั้ง [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่5 และ[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่6 ของประเทศ และมีคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆอีกรวม 20 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต]] [[คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] [[สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]] [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์]] [[สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]] [[สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]] [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม]] และ [[คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
 
ตามระเบียบการและเกณฑ์การรับแพทย์ของ[[กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย]] (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ กสพทได้รับมอบอำนาจ คณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 สถาบัน<ref>[http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes63_01_25621003.pdf ระเบียบการและเกณฑ์การรับ แพทย์ กสพท. 2563]</ref>
 
==อ้างอิง==
== ดูเพิ่ม ==
{{สถานีย่อย2}}
* [[รายชื่อคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
25,206

การแก้ไข