ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชาคณะชั้นธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| '''[[พระธรรมปิฎก]]''' || [[พระธรรมปิฏก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)]] ||[[วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร|วัดพระพุทธบาท]]/[[จังหวัดสระบุรี]] || 2547<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/B/025/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๙๔๗ รูป)]เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๕ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๓</ref>|| อายุ {{อายุ|2498|3|13}} ปี, พรรษา {{อายุ|2518|5|17}}
|-
| '''พระธรรมโมลี''' || [[พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)]] ||[[วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์]] || 2548<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00180007.PDF ปประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๑,๐๔๑ รูป)]เล่ม ๑๒๓ ตอน ๒ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๓</ref>|| อายุ {{อายุ|2476|7|25}} ปี, พรรษา {{อายุ|2497|5|10}}
|-
| '''พระธรรมสิทธิเวที'''||[[พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)]]||[[วัดสังเวชวิศยาราม]]/กรุงเทพมหานคร || 2551<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/006/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์] เล่ม ๑๒๖ ตอน ๖ ข ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๒</ref>|| อายุ {{อายุ|2473|9|28}} ปี, พรรษา {{อายุ|2493|7|15}}
|'''[[พระธรรมราชานุวัตร]]''' ||[[พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี)]] ||[[วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร]]/[[กรุงเทพมหานคร]] ||2563 ||อายุ {{อายุ|2514|3|6}} ปี, พรรษา {{อายุ|2535|6|21}}
|-
|'''[[พระธรรมวชิรมุนี]]'''||[[พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร)]] ||[[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์]]/กรุงเทพมหานคร||2564|| อายุ {{อายุ|2503|9|6}} ปี, พรรษา {{อายุ|2526|3|18}}
|}
 
|-
|'''พระธรรมวิสุทธิญาณ''' ||[[พระธรรมวิสุทธิญาณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล)]] ||[[วัดอนาลโยทิพยาราม]]/[[จังหวัดพะเยา]] ||2562 ||อายุ {{อายุ|2477|8|3}} ปี, พรรษา {{อายุ|2507|0|0}}
|-
| '''พระธรรมวิสุทธาจารย์''' || [[พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก)]] || [[วัดบวรนิเวศวิหาร]]/[[กรุงเทพมหานคร]] || 2564 || อายุ {{อายุ|2494|4|7}} ปี, พรรษา {{อายุ|2515|5|27}}
|-
|'''พระธรรมวชิรญาณ''' || [[พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต)]] || [[วัดบวรนิเวศวิหาร]]/[[กรุงเทพมหานคร]] ||2564 ||อายุ {{อายุ|2496|10|11}} ปี, พรรษา {{อายุ|2516|0|0}}
|}
 
|-
|'''พระธรรมรัตโนภาส'''|| [[พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส)]]||[[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร]]/[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]||2535 - 2543||มรณภาพเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543
|-
|'''พระธรรมวชิรญาณ'''|| [[สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)|พระธรรมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)]]||[[วัดจักรวรรดิราชาวาส]]<ref group=#>ภายหลังเป็นเจ้าอาวาส[[วัดยานนาวา]]</ref>/[[กรุงเทพมหานคร]]||2543 - 2544||โปรดให้สถาปนาเป็น<br>'''พระพรหมวชิรญาณ''' และ <br>'''สมเด็จพระมหาธีราจารย์''' ตามลำดับ
|-
|'''พระธรรมกิตติเวที'''|| [[พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร)|พระธรรมกิตติเวที (ทอง สุวณฺณสาโร)]]||[[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม]]/[[กรุงเทพมหานคร]]||2544 - 2550||โปรดให้สถาปนาเป็น<br>'''พระพุทธวรญาณ'''
|'''พระธรรมกิตติวงศ์''' || [[พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)|พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)]]||[[วัดราชโอรสาราม]]/[[กรุงเทพมหานคร]] || 2535 - 2557 ||โปรดให้สถาปนาเป็น<br>'''พระมหาโพธิวงศาจารย์'''
|-
 
|'''พระธรรมปริยัติเวที''' || [[พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)|พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)]]||[[วัดพระปฐมเจดีย์]]/[[จังหวัดนครปฐม]] || 2547 - 2557 ||โปรดให้สถาปนาเป็น '''พระพรหมเวที'''
|-
|-
| '''พระธรรมเสนานี''' || [[พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)]]||[[วัดวังตะกู]]/[[จังหวัดนครปฐม]]|| 2545 - 2562|| มรณภาพเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
|-
| '''พระธรรมวิสุทธาจารย์'''|| [[พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)]]||[[วัดหนองแวง พระอารามหลวง|วัดหนองแวง]]/[[จังหวัดขอนแก่น]]|| 2556 - 2563|| มรณภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
|-
|'''พระธรรมมงคลรังษี''' ||[[พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ)]]||[[วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง|วัดโพธิ์ชัย]]/[[จังหวัดหนองคาย]]||2552 - 2563||มรณภาพเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
|-
| '''พระธรรมฐิติญาณ''' || [[พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)|พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)]] || [[วัดบึงพระลานชัย]]/[[ร้อยเอ็ด]] ||2546<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00137668.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๙๒๑ รูป)] เล่ม ๑๒๑ ตอน ๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๘</ref>-2564|| โปรดให้สถาปนาเป็น '''พระพรหมวชิรโสภณ'''
|-
| '''พระธรรมโมลี''' || [[พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)|พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)]] || [[วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์]] || 2548<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00180007.PDF ปประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๑,๐๔๑ รูป)]เล่ม ๑๒๓ ตอน ๒ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๓</ref>-2564|| อายุโปรดให้สถาปนาเป็น {{อายุ|2476|7|25}} ปี, พรรษา {{อายุ|2497|5|10}}'''พระพรหมวชิรโมลี'''
|}
 
;หมายเหตุ
<references group=#/>
 
== บทความที่เกี่ยวข้อง ==
3,027

การแก้ไข