ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{รอการตรวจสอบ}}
ในทาง[[คณิตศาสตร์]]และ[[สถิติศาสตร์]] '''มัชฌิมเลขคณิต''' หรือ '''ค่าเฉลี่ยเลขคณิต''' (อาจเรียกแค่ ''[[มัชฌิม]]'' หรือ ''[[ค่าเฉลี่ย]]'') คือ[[ผลบวก]]ของรายการตัวเลขทุกจำนวน หารด้วยจำนวนตัวเลขภายในรายการ<ref>Jacobs, Harold R. (1994). Mathematics: A Human Endeavor (Third ed.). [[:en:W._H._Freeman_and_Company|W. H. Freeman.]] p. 547. ISBN 0-7167-2426-X.</ref> รายการมักจะเป็นผล[[การทดลอง]]หรือ[[งานศึกษาแบบสังเกต|การศึกษาจากการสังเกต]] หรือ บ่อยๆ จะเป็นชุดของผลลัพธ์จากการ[[วิธีวิทยาการสำรวจ|สำรวจ]] คำว่า "มัชฌิมเลขคณิต" เป็นที่ต้องการในบางบริบทในคณิตศาตร์และสถิติเพราะมันช่วยแยกความแตกต่างจากมัชฌิมอื่นๆ เช่น [[มัชฌิมเรขาคณิต]]และ [[มัชฌิมฮาร์มอนิก]]
417,867

การแก้ไข