ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นอีสาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
|-
| ตาเหลียโตน , หลูโตน , ลิโตน || สงสาร
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|-
| บ่พ้อกันโดนและเนาะ || ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ
166

การแก้ไข