ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

** พระยาทัณฑกรคณารักษ์ (หม่อมราชวงศ์เลื่อม อิศรางกูร) สมรสกับภรรยาในราชสกุลเดียวกัน คือ หม่อมราชวงศ์สาย อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าคันทอง อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าสุดชาติ อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าสุด สมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงพิกุล (สกุลเดิม : ปาลกะวงศ์) มีโอรส คือ
** พระยารัตนพิมพาภิบาล (หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ อิศรางกูร) สมรสกับหม่อมหลวงแม้น (สกุลเดิม : ปาลกะวงศ์) มีบุตร คือ
*** พันเอก หม่อมหลวงเวก อิศรางกูร
* หม่อมเจ้าชุมสาย อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าชุมแสง (สิ้นชีพิตักษัย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2441)
* หม่อมเจ้าพรหมเมศร อิศรางกูร บางครั้งออกพระนามว่าหม่อมเจ้าถึก สมรสกับหม่อมอรุณ มีโอรสธิดา คือ
**[[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย ในรัชกาลที่ 5]]
**[[เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์มณี อิศรางกูร|เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์มณี ในรัชกาลที่ 5]]
**พระยาอิศรพันธ์โสภณ (หม่อมราชวงศ์หนู อิศรางกูร) สมรสกับคุณหญิงพรรณ อิศรพันธ์โสภณ มีธิดา คือ
***หม่อมหลวงแฉล้ม อิศรางกูร (หม่อมหลวงแฉล้ม ราชจินดา)
**หม่อมราชวงศ์นกแก้ว อิศรางกูร สมรสกับหลวงฤทธินายเวร (หม่อมราชวงศ์โนรี ศิริวงศ์)
**พระธนสารสิทธิการ (หม่อมราชวงศ์มงคล อิศรางกูร)
***หม่อมหลวงสังวาลย์ อิศรางกูร
***พระยาสาครวิสัย (หม่อมหลวงเป้า อิศรางกูร)
***หม่อมหลวงแฉล้ม อิศรางกูร (หม่อมหลวงแฉล้ม ยี่สุ่นพันธ์)
***หม่อมหลวงปุย อิศรางกูร
***หม่อมหลวงเกษร อิศรางกูร
**หม่อมราชวงศ์สุเทพ อิศรางกูร
**พันตรี หลวงอนุการรัฐกิจ (หม่อมราชวงศ์แสง อิศรางกูร บ้างว่าชื่อหม่อมราชวงศ์แฝง อิศรางกูร)
**ขุนศรีรัตน์นาถ (หม่อมราชวงศ์หยัด อิศรางกูร บ้างว่าชื่อหม่อมราชวงศ์ประหยัด อิศรางกูร) มีบุตรธิดา คือ
***หลวงชิตภูบาล (หม่อมหลวงปลื้ม อิศรางกูร)
***หม่อมหลวงเสริม อิศรางกูร
***ร้อยโท หม่อมหลวงโต๊ะ อิศรางกูร
***หลวงอรรถปริมลวุจดี (หม่อมหลวงเปลื้อง อิศรางกูร)
***หม่อมหลวงทรัพย์ อิศรางกูร
**หม่อมราชวงศ์ขำ อิศรางกูร
**หม่อมราชวงศ์แสวง อิศรางกูร
ผู้ใช้นิรนาม