ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเทพพัชรญาณมุนี (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)"

สมณศักดิ์ตอนแปลงสัญชาติ เป็น พระราชพัชรมานิต ณ ขณะนั้น แต่ปัจจุบัน ได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระเทพพัชรญาณมุนี
(สมณศักดิ์ตอนแปลงสัญชาติ เป็น พระราชพัชรมานิต ณ ขณะนั้น แต่ปัจจุบัน ได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระเทพพัชรญาณมุนี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
 
== การแปลงสัญชาติเป็นกรณีพิเศษ ==
พระเทพพัชรญาณมุนี (สมณศักดิ์ ณ ขณะนั้นเป็น พระราชพัชรมานิตรมานิต) ได้ยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต่อ[[กระทรวงมหาดไทย]] กระทั่งวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษแก่พระราชเทพพัชรมานิตญาณมุนีด้วยเหตุผลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ กับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติมาก่อน ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/054/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ]</ref>
 
==สมณศักดิ์==
ผู้ใช้นิรนาม