ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ดร. พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)''' เป็นพระภิกษุ[[ชาวเนปาล]] สัญชาติไทย บวชเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ [[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]] ซึ่งเมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร]] เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วทรงให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ [[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]]
 
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติได้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/320/12.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การได้สัญชาติไทย], เล่ม 132, ตอนพิเศษ 320 ง, 2 ธันวาคม 2558, หน้า 12</ref> กระทั่งวันศุกร์พุธที่ 1722 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ท่านเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ '''พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563'''
 
== การศึกษา ==
142

การแก้ไข