ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์[[ชัยชาญ ถาวรเวช]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
* [[ปิยะ อังกินันทน์]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี]] 6 สมัย
* [[สรยุทธ สุทัศนะจินดา]] พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
* รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดี[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์|คณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์]]
*[[หลักฟ้า สาสกุล]] นักร้องนำ มือกีต้าร์วง carnivora
ผู้ใช้นิรนาม