ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)"

(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเหรียญจักรพรรดิมาลา ด้วย ผู้ได้รับเหรียญจักรพรรดิมาลา)
*นายกระมล ตีรณสาร สมรสกับ นางเฉลิมสุข (ภัทรนาวิก)
*นายชุมพล ตีรณสาร (ถึงแก่กรรม) สมรสกับ นางจิตราภา (อากาศฤกษ์)
*นายอรรถพล ตีรณสาร (ถึงแก่กรรม) สมรสกับ นางสมสิริ (กระแสสินธุ์) มีบุตรด้วยกันสองคนและมีหลานที่น่ารักอีกหกคน
*นายกุศล ตีรณสาร สมรสกับ นางโยโกะ (คาตาคีรี)
*รศ.นิรมล (ตีรณสาร) สมรสกับ ดร.เผด็จ สวัสดิบุตร
ผู้ใช้นิรนาม