ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/132/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)]</ref> ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533
* รองนายกรัฐมนตรี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/155/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี (ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ๑๗ ราย และตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๒๐ ราย)]</ref> อันดับ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2533
* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/250/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)]</ref> เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535
56,077

การแก้ไข