ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของ[[รัฐบาล]] ซึ่ง[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540]] ได้กำหนดให้เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระและเป็นกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ[[สภาผู้แทนราษฎร]] [[วุฒิสภา]] และ[[คณะรัฐมนตรี]] ตามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
 
== ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ==
ผู้ใช้นิรนาม