ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ข้อมูลท้องถิ่น ชุมชนตลาดบางหลวง รศ.122
(ข้อมูลท้องถิ่น ชุมชนตลาดบางหลวง รศ.122)
'''[https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=600118 ชุมชนตลาดบางหลวง รศ.122 : ข้อมูลโดย อ.อภิเดช ช่างชัย]'''
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
 
ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเป็นชุมชนของกลุ่มคนจีนที่เป็นเครือญาติกันที่ยังรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเรือนที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจีนที่เห็นได้ชัดด้วยการมีลักษณะของหลังคาบ้านเป็นแบบจีนมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำท่าจีน สมัยก่อนมีการเดินทางโดยเรือเมย์ มีลักษณะการปลูกบ้านที่เป็นห้องแถวไม่มีรั้วและอยู่ติดกัน มีลานหน้าบ้าน บ้านบางหลังอาจมี เรือนเก็บของ สำหรับเก็บไม้ฟืน เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ยุ้งข้าว โรงรถ คอกสัตว์ ตามฐานนะของเจ้าของบ้าน และจุดเด่นที่น่าสนใจประกอบด้วย ร้านขายยาเก่าของชาวจีน วัดบางหลวงที่หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเกจิอาจารย์ดังได้สร้างโบถส์วัดบางหลวงเป็นที่สักการบูชาของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ที่บรรจุอัฐิของชาวไทยจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โรงเจบ้วนฮกตึ้งที่มีพระพุทธรูปแบบจีน ศาลเจ้าแม่ทับทิม (ศาลอาม่า) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำบางหลวง สะพานแขวนคลองบางหลวงที่เชื่อมระหว่างศาลเจ้าแม่ทับทิมกับชุมชน โรงตีเหล็กเก่าที่มีช่างที่เป็นชาวจีน พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องที่มีวัสดุอุปกรณ์การดำรงชีวิตของชาวจีน บ้านดนตรีจีนที่ยังมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ให้กับเยาวชนในชุมชนบางหลวง โรงฝิ่นเก่าตลาดบางหลวงที่ยังมีร่องรอยเล่าเรื่องให้เราได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต วิกหนังเก่าโรงหนังบางหลวงที่หาดูยาก และอาหารประจำถิ่นคนจีนที่อาศัยในชุมชนบางหลวง คือ ซุนเปี๊ย หมูสะเต๊ะ  ผัดไท หมูแดงใส่ซอสแดง  ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น เนื้อตุ๋น และก๋วยจับน้ำใส (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, 2560) สอดคล้องกับ สันติ ศรีสวนแตง (2554) กล่าวว่าภายในชุมชนแต่ละท้องถิ่นมักจะมีองค์ความรู้ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าซึ่งเรียกว่าเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น โดยจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าชุมชนบางหลวง ฯ มีต้นทุนสูงเหมาะสมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = บางเลน
| english = Bang Len
ผู้ใช้นิรนาม