ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{มุมมองในประเทศไทยสากล}}
'''สิทธิบัตร''' ({{ที่ตั้งlang-then|domain patent}}) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เครื่องใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น การประดิษฐ์[[รถยนต์]], [[โทรทัศน์]], [[คอมพิวเตอร์]], [[โทรศัพท์]] ,[[ อินเตอร์เน็ต ]] หรือ[[ ทรูคอเปอร์เรชั่น ]] ,[[ที่ตั้ง-ตำแหน่งเสาสัญญาณ]] การออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น
 
== ประโยชน์ของสิทธิบัตร ==
คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องประกอบด้วย
* แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก
* คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ ( อินเตอร์เน็ตบ้านถ้ามี)
** ข้อถือสิทธิ @สิทธ์การใช้งานแต่เพียงผู้เดียว
* รูปเขียน
* เอกสารอื่น ๆ
** หนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร (กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคล)หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
*** หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์)
*** หนังสือมอบอำนาจ
** ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
*** สัญญาการว่าจ้าง/เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ลิขสิทธิ์]] ที่อยู่ส่วนบุคคล
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา]]
137,496

การแก้ไข