ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนไชยปราการ"

เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก
(เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก)
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
|name = โรงเรียนไชยปราการ
| en_name = Chaiprakarn School
|native_language =
| image =
|native_name =
| address = 99 หมู่ 2 ถนนโชตนา ตำบลหนองบัว [[อำเภอไชยปราการ]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] 50320
|en_name = Chaiprakarn School
| abbr = ช.ป. / C.P.K.
|image =
| code = 1050131020
|address = 99 หมู่ 2 ถนนโชตนา ตำบลหนองบัว [[อำเภอไชยปราการ]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] 50320
|abbr = ช.ป. <br> C.P.K.
|code = 50032008
|establish_date = [[16 กรกฎาคม ]] [[พ.ศ. 2503]]
| students = 442 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)}} <ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 จำนวนนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ </ref>
|founder = [[กรมสามัญศึกษา]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| founder = [[กรมสามัญศึกษา]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
|type = โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
| type = โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
|group = [[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
|class_range = ม.1 - ม.6
| head_name = ผู้อำนวยการโรงเรียน
|motto = ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา
| head = นางระพีพรรณ สุขสงวน
|song = มาร์ชฟ้า-ขาว [[ไชยปราการรำลึก]]
| class_range = ม.1 - ม.6
|color = {{แถบสีสามกล่อง|Darkblue}} {{แถบสีสามกล่อง|Pink}} สีฟ้า - สีขาว
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
|website = http://www.chaiprakarn.ac.th/index.html
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย|ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ]]
| motto = ปัญญา นรานํ รตนํ <br/>ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน <br/>'''ปรัชญา'''<br/>ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา<br/>
| song = มาร์ชฟ้า-ขาว [[ไชยปราการรำลึก]]
| colours = {{แถบสีสามกล่อง|Darkblue}} {{แถบสีสามกล่อง|White}} [[ฟ้า]] - [[ขาว]]
| website = http://www.chaiprakarn.ac.th/index.html
}}
 
'''โรงเรียนไชยปราการ''' ({{lang-en|Chaiprakarn School}};) เป็น[[อักษรย่อ|ชื่อย่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก]]: ช.ป. - CPK) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางนอกเขตตัวเมือง[[เชียงใหม่]] เป็นโรงเรียนประจำ[[อำเภอไชยปราการ]]<ref>[http://www.webcitation.org/query?id=1256570496713269&url=www.geocities.com/fangchanuth/prawat.htm ข้อมูลโรงเรียน]</ref> เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6<ref>[http://www.amphoe.com/menu.php?am=166&pv=13&mid=1 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่]</ref> และได้รับเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21{{อ้างอิง}}
 
== ประวัติ ==
* ปี พ.ศ. 2532-2533 เข้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส)
* ปี พ.ศ. 2534 สร้างอาคารหอประชุม โรงอาหารแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ชื่อ “อาคารพรหมประดิษฐ์”
* ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ 216 ล(ปรับปรุง) 1 หลังชื่อ “อาคารพรหมคุณ” และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ? 347 ตารางเมตร
* ปี พ.ศ. 2547 เป็นโรงเรียนในฝัน
* ปี พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการซื้อที่ดินทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนไชยปราการ จำนวนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา<ref>[http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1050131020&page=history ประวัติโรงเรียนไชยปราการ</ref>
 
== ข้อมูลทั่วไป ==
{| class="wikitable"
|<blockquote>สีประจำโรงเรียน<blockquote>
|:
|ฟ้า ขาว
|-
|<blockquote>ดอกไม้ประจำโรงเรียน</blockquote>
|:
|ดอกทองกวาว
|-
|<blockquote>คติพจน์</blockquote>
|:
|ปัญญา นรานํ รตนํ  ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน
|-
|<blockquote>ปรัชญาโรงเรียน</blockquote>
|:
|ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา
|-
|<blockquote>เอกลักษณ์โรงเรียน</blockquote>
|:
|ดำรงตนบนวิถีพอเพียง
|-
|<blockquote>อัตลักษณ์โรงเรียน</blockquote>
|:
|สืบสานวัฒนธรรมตามวิถีพอเพียง
|}
 
== ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ==
| 10 || นายนิรันดร หมื่นสุข || พ.ศ. 2557-2558
|-
| 11 || นางสุริยาลภัสนันท์ ชุ่มมะโนเรียนยอย || พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน2561
|-
| 12 || นางระพีพรรณ สุขสงวน || พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
|}
== การศึกษา ==
=== การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ===
มีทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
** 3 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
** 3 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
** 2 ห้องเรียน
 
=== การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ===
== ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนไชยปราการ ==
มีทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน
{| class="wikitable"
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
|
|อาคาร** 3 ห้องเรียน
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
** 2 ห้องเรียน
ปีที่สร้าง 2524
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
|
** 3 ห้องเรียน<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนไชยปราการ</ref>
|อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2535
|-
|
|อาคารเรียน
CS213B
ปีที่สร้าง 2527
|
|อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2534
|-
|
|อาคารอเนกประสงค์
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2527
|
|อาคารอเนกประสงค์
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
ปีที่สร้าง 2527
|-
|
|อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
ปีที่สร้าง 2527
|
|อาคารอเนกประสงค์
โรงฝึกงานแบบ ศก.23
ปีที่สร้าง 2527
|-
|
|อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2509
|
|บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2531
|-
|
|บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2534
|
|บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
|-
|
|บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2525
|
|บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
|-
|
|บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2535
|
|ส้วม
ปีที่สร้าง 2552
|-
|
|ส้วม
ปีที่สร้าง 2534
|
|ส้วม
ปีที่สร้าง 2537
|-
|
|ส้วม
ปีที่สร้าง 2538
|
|ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
|-
|
|ส้วม
ปีที่สร้าง 2543
|
|สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2529
|}
 
== สถานที่ภายในโรงเรียน ==
*อาคารเรียน 3 หลัง
*อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง
*อาคารหอประชุม 1 หลัง
*อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
*อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
*บ้านพักครู 5 หลัง
*บ้านพักภารโรง 1 หลัง
*ห้องส้อม 6 หลัง
*สนามกีฬาวอลเลย์บอล 1 สนาม<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 อาคารสถานที่โรงเรียนไชยปราการ</ref>
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:อำเภอไชยปราการ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก]]
{{โครงสถานศึกษา}}
858

การแก้ไข