ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

 
== การศึกษา ==
- เข้ารับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาจาก [[โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย]] ระดับปริญญาตรี จาก[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท ดาโคต้า (North Dakota State University) สาขาการวางแผนภาค (Community and Regional Planning) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
- ในปี 2545 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่นที่ 15 จาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
 
- การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2547
 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2547
 
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547 และรุ่น 1/2554
 
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
 
หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550
 
หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2552
 
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557
 
== ตำแหน่งงานปัจจุบัน ==
ผู้ใช้นิรนาม