ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัฒนธรรมไทย"

gay
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(gay)
{{จัดรูปแบบ}}
'''วัฒนธรรมไทย'''ได้รับอิทธิพลหลักจากวัฒนธรรมอินเดีย [[จีน|น]] [[ขอมจีน|gay]] ตลอดจนวิญญาณนิยม [[ศาสนาพุทธ]]และ[[ศาสนาฮินดู]]
 
[[ขอม]] ตลอดจนวิญญาณนิยม [[ศาสนาพุทธ]]และ[[ศาสนาฮินดู]]
 
วัฒนธรรมแห่งชาติของไทยเป็นการสร้างสรรค์ใหม่ซึ่งสิ่งที่ปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมไทยเดิมไม่มีอยู่ในรูปแบบนั้นเมื่อกว่าร้อยปีก่อน บ่อเกิดสามารถสืบย้อนไปได้ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ใช้นิรนาม