ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

สำนักงานฯ ยกเลิก และย้ายไปสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(สำนักงานฯ ยกเลิก และย้ายไปสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
 
สำนักงานถูกยุบเลิกเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ตาม '''พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐''' มาตรา ๖๒ ที่กำหนดให้ยุบเลิกสำนักงานเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและให้โอนกิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และงบประมาณของสำนักงานไปเป็นของ [[สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล]] ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/1.PDF พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๐ ก หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ </ref>
 
สำนักงานฯ ได้ยกเลิกแล้ว และให้ทรัพย์สิน และหนี้สิ้นทั้งสิ้ง ตกเป็นของ [[สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล]]
 
==ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร==
3

การแก้ไข