ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

→‎ประวัติศาสตร์: แก้ไขชื่อนายอำเภอใหม่ อ้างอิงคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 11 ตค 2560
(→‎ประวัติศาสตร์: แก้ไขชื่อนายอำเภอใหม่ อ้างอิงคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 11 ตค 2560)
อำเภอบางเลนตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ [[พ.ศ. 2439]] แต่ดั้งเดิมนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางไผ่นารถ ใกล้บริเวณวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของ[[แม่น้ำท่าจีน]] ใช้ชื่อว่า '''อำเภอบางไผ่นารถ''' ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปลา ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า '''อำเภอบางปลา''' ภายหลังอำเภอบางปลาแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบางปลาและตำบลบางเลน
 
ในปี [[พ.ศ. 2479]] ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาที่ตำบลบางเลน (อยู่บริเวณตลาดเก่าในปัจจุบัน) ปี [[พ.ศ. 2482]] จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอบางปลาเป็น '''อำเภอบางเลน'''<ref>{{cite journal|journal=Royal Gazette|volume=56|issue=0 ก|pages=354–364|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/354.PDF|date=April 17, 1939|language=Thai}}</ref> ครั้นถึง [[พ.ศ. 2521]] หลวงพ่อกิติวุฒโทแห่งจิตตภาวันวิทยาลัยซื่งเป็นชาวบางเลน ได้มอบที่ดินมรดกของท่านไห้ทางราชการและได้บริจาคเงินก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มาตั้งอยู่ริม[[ถนนพลดำริห์]] ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีนายสมชาติยุทธนา ธีรสุวรรณจักรโพธิวิหค ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางเลนคนปัจจุบัน <ref>[http://person.dopa.go.th/upload/file_news/67125601020103001.pdf คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1656/2560 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง], ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560, หน้าที่ 5 ลำดับที่ 31 ของบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง</ref>
 
ส่วนนี้หลังตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (รายปี)
8,643

การแก้ไข