ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ตราสัญลักษณ์ ==
[[ไฟล์:ตรากรมโยธาธิการและผังเมือง.png|90150px|thumb|ตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง]]
ตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม ประกอบด้วยเทพใน[[ศาสนาพราหมณ์]] 4 องค์ คือ [[พระพรหม]] [[พระนารายณ์]] [[พระศิวะ]] และ[[พระพิฆเนศวร]] ด้านล่างมีชื่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในกรอบวงกลมประกอบด้วยลวดลายไทย
 
== การแบ่งส่วนราชการ ==
กรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
# สำนักงานเลขานุการกรม
# [http://www.dpt.go.th/psd/ กองการเจ้าหน้าที่]
# กองคลัง
# [http://www.dpt.go.th/plan/index.asp กองแผนงาน]
# กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
# กองนิติการ
# [http://pvnweb.dpt.go.th/eservice_1/subsites/itc2554/ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ]
# [http://pvnweb.dpt.go.th/province/office/j_udti/udti/ สถาบันพัฒนาบุคลกรด้านการพัฒนาเมือง]
# [http://subsites.dpt.go.th/csb/ สำนักควบคุมการก่อสร้าง]
# [http://opens.dpt.go.th/mm_auditbldg/ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร]
# [http://www.dpt.go.th/nrp/ สำนักผังประเทศและผังภาค]
# [http://www.dpt.go.th/csp/ สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ]
# [http://www.dpt.go.th/stbd/web-stbd/index.asp สำนักพัฒนามาตรฐาน]
# [http://www.dpt.go.th/engb/ สำนักวิศวกรรมการผังเมือง]
# [http://opens.dpt.go.th/dpt_stcegn/ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ]
# [http://www.dpt.go.th/acb/ สำนักสถาปัตยกรรม]
# สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
# [http://www.dpt.go.th/pubpar/ กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ]
# กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/001/18.PDF</ref>
 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
# [http://www.dpt.go.th/provinces/ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด]
 
== อำนาจและหน้าที่ ==
130,908

การแก้ไข