ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ย้อนการแก้ไขที่ 7203669 สร้างโดย 110.169.31.8 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7203669 สร้างโดย 110.169.31.8 (พูดคุย))
 
== ประวัติ ==
กรมโยธาธิการ เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[29 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2432]] ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] กระทั่งในปี พ.ศ. 2435 ได้รับการยกฐานะเป็น "กระทรวงโยธาธิการ" ในปี พ.ศ. 2441 ได้มีการโอนกรมโยธาธิการ จากกระทรวงโยธาธิการไปรวมอยู่ในกรมสุขาภิบาล [[กระทรวงนครบาล]] และเปลี่ยนชื่อกรมสุขาภิบาล เป็นกรมนคราทร ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2465 และเปลี่ยนชื่อเป็น กรมโยธาเทศบาล ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]] กระทั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น กรมโยธาธิการ อีกครั้งหนึ่ง
 
สำนักผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2505]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/A/089/55.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๕]</ref> และเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ [[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] <ref>[http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/law_ministry_2545%285%29.pdf พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จึงได้รวมภารกิจของกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น '''"กรมโยธาธิการและผังเมือง"''' สังกัดกระทรวงมหาดไทย
130,908

การแก้ไข