ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| 24 || [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] || 21 กรกฎาคม 2559 || ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/053/1.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๕๙] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|-
| 25 || [[วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย|สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย]] <br/><small>(ยกฐานะจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)</small> || 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || ||<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/109/3.PDF] มีผลเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา</ref>
|-
|27
|[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]]
|10 มิถุนายน 2560
|
|
|}
 
|-
! ร่างพระราชบัญญัติ || อยู่ระหว่างการพิจารณาของ[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]] ||[[คณะรัฐมนตรีไทย|คณะรัฐมนตรี]]รับหลักการแล้ว|| อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี|| อยู่ระหว่างการพิจารณาของมหาวิทยาลัย || [[สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา]]
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้]] พ.ศ. ... || {{อยู่}} || || || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา|มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}}<ref> [http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1426581579]</ref> ||
1,663

การแก้ไข