ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6623210 สร้างโดย 118.174.201.186 (พูดคุย))
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
| สืบทอดจาก_1 = [[กรมโยธาธิการ]]
| สืบทอดจาก_2 = [[กรมการผังเมือง]]
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ = ทั่วราชอาณาจักร
| กองบัญชาการ =224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 218/1 [[ถนนพระรามที่ 6]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] กรุงเทพฯ 10400
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
}}
 
'''กรมโยธาธิการและผังเมือง''' ({{lang-en|Department of Public Works and Town & Country Planning}}) เป็นหน่วยงานราชการสังกัดใน[[กระทรวงมหาดไทย]] ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม [[พ.ศ. 2545]] จากการรวมกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมือง
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจในด้าน[[ผังเมือง|การผังเมือง]] [[วิศวกรรมโยธา|การโยธาธิการ]] การออกแบบก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]ในการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท กำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้าน[[สถาปัตยกรรม]] [[วิศวกรรม]] และ[[การผังเมือง]] เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดการสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี
กรมโยธาธิการ เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[29 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2432]] ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] กระทั่งในปี พ.ศ. 2435 ได้รับการยกฐานะเป็น "กระทรวงโยธาธิการ" ในปี พ.ศ. 2441 ได้มีการโอนกรมโยธาธิการ จากกระทรวงโยธาธิการไปรวมอยู่ในกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล และเปลี่ยนชื่อกรมสุขาภิบาล เป็นกรมนคราทร ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2465 และเปลี่ยนชื่อเป็น กรมโยธาเทศบาล ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]] กระทั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น กรมโยธาธิการ อีกครั้งหนึ่ง
 
สำนักผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2505]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/A/089/55.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๕]</ref> และเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการผังเมือง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบราชการ เมื่อวันที่ [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] <ref>[http://www.opdc.go.th/uploads/files/law/law_ministry_2545%285%29.pdf พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จึงได้รวมภารกิจของกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น '''"กรมโยธาธิการและผังเมือง"''' สังกัดกระทรวงมหาดไทย
 
== ตราสัญลักษณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม