ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลปากปวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สิงหาคม  ๒๕๕๕   เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  มีจำนวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  
 
==รับผิดชอบ==
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข
 
==ชุมชนหมู่บ้าน==
* หมู่ที่ ๑  บ้านปากปวน
* หมู่ที่ ๒  บ้านบุ่งตาข่าย
* หมู่ที่ ๑๒  บ้านป่าเป้า
 
==รับผิดชอบ==
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข
 
==ชุมชนหมู่บ้าน==
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 1
*บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ 2
*บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3
*บ้านวังเดื่อ หมู่ที่ 4
*บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5
*บ้านกกเกลือ หมู่ที่ 6
*บ้านท่าทิศเฮีอง หมู่ที่ 7
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 8
*บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 9
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 10
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 11
*บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12
 
==สภาพทั่วไปของตำบล==
          มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๔ ตร.กม.  หรือประมาณ ๒๒,๖๓๕ ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  
163,143

การแก้ไข