เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

แก้คำผิดจากคำว่า "ภลิตภัณฑ์" เป็น "ผลิตภัณฑ์"
การค้าระหว่างไทย-โปรตุเกส (2012) มีมูลค่าการค้ารวม 182.7 ล้านดอลล่าร์ฯ ไทยส่งออกมูลค่า 113.73 ล้านดอลล่าร์ฯ และไทยนำเข้า 68.98 ล้านดอลล่าร์ฯ ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้า 44.75 ล้านดอลล่าร์ฯ
 
สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ 1.ภลิตภัณฑ์และเม็ดพลาสติก 2.ภลิตภัณฑ์ยาง 3.รองเท้าและชิ้นส่วน 4.รถยนต์และส่วนประกอบ 5.เครื่องรับวิทยุและส่วนประกอบ
1.ผลิตภัณฑ์และเม็ดพลาสติก
2.ผลิตภัณฑ์ยาง
3.รองเท้าและชิ้นส่วน
4.รถยนต์และส่วนประกอบ
5.เครื่องรับวิทยุและส่วนประกอบ
 
สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากโปรตุเกส 1.อุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 2.ชิ้นส่วน และอะไหล่รถยนต์ 3.เครื่องนุ่งห่ม 4.เครื่องจักร และส่วนประกอบ 5.กระดาษ และภลิตภัณฑ์กระดาษ
1.อุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
2.ชิ้นส่วน และอะไหล่รถยนต์
3.เครื่องนุ่งห่ม
4.เครื่องจักร และส่วนประกอบ
5.กระดาษ และภลิตภัณฑ์กระดาษ
 
* ความร่วมมือทางวิชาการ
206

การแก้ไข