ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
* '''อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์''' เดิมอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ แต่เมื่อภาควิชาดังกล่าวโอนไปสังกัด[[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|คณะศิลปศาสตร์]] และย้ายสำนักงานของภาควิชาไปยังอาคารของคณะ อาคารดังกล่าวจึงได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งย้ายมาจากอาคารคณิตศาสตร์และสถิติ ภายในมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้งภายในคณะและต่างคณะ
* '''อาคารคณิตศาสตร์และสถิติ''' เป็นอาคาร 3 ชั้น ยกพื้นสูงจากระดับปกติ เป็นที่ตั้งของภาควิชาคณิตศาสตร์, หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยบริเวณลานใต้อาคารเป็นที่ตั้งของโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์, ชุมนุมวิชาการ, ชุมนุมคอมพิวเตอร์, ชุมนุมคณิตศาสตร์และสถิติ, ชุมนุมดนตรีสากล และสำนักงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย
* '''อาคารกิจกรรมนักศึกษา''' ตั้งอยู่ระหว่างอาคารคณิตศาสตร์และอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นที่ตั้งของชุมนุมสังกัดคณะ รวม 6 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมนวัตกรรมและธุรกิจผู้นำเชียร์, ชุมนุมภาษาต่างประเทศ, ชุมนุมกีฬา, ชุมนุมเทคโนโลยีชีวภาพ, ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมและการดนตรี และชุมนุมโสตทัศนศึกษา
* '''อาคารฟิสิกส์''' เป็นอาคาร 4 ชั้น อยู่บริเวณเดียวกับอาคารคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นที่ตั้งของภาควิชาฟิสิกส์ โดยบริเวณชั้น 3 เป็นที่ตั้งของสำนักงานภาควิชาฟิสิกส์ และบริเวณชั้น 4 เป็นที่ตั้งของสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
[[ไฟล์:Bbr stage.JPG|thumb|right||เวทีบริเวณลานบานบุรี]]
ผู้ใช้นิรนาม