ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มสถาบันการพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก"

ย้อนการแก้ไขของ 101.108.126.83 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 49.237.45.238
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 101.108.126.83 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 49.237.45.238)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ''ซื่งอยู่งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปี [[พ.ศ. 2537]] [[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และที่จะเปิดใหม่ภายหลังว่า "'''วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี'''" โดยมีวิทยาลัยพยาบาลที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ จำนวน 28 แห่ง ได้แก่
{{บน}}
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ]] [http://www.bcn.ac.th/ ]
* [[วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี]] [http://www.pnc.ac.th/ ]
* [[วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม]] [http://www.smnc.ac.th/ ]
 
 
== อ้างอิง ==