ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2 |ชื่อหน่วยงาน = สถาบันส่งเสริมก...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2 |ชื่อหน่วยงาน = สถาบันส่งเสริมก...)
(ไม่แตกต่าง)
57,006

การแก้ไข