ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34"

# นาย[[ประกอบ หุตะสิงห์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# นาย[[มนูญ บริสุทธิ์]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# พลเอก [[ครวญ สุทรานันท์ทธานินทร์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาย[[สมหมาย ฮุนตระกูล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ