ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบอบทักษิณ"

(ลบ "หมายเหตุ" ทิ้ง ไม่จำเป็นต้องมี เป็นนโยบายวิกิพีเดียอยู่แล้ว)
 
== คำจำกัดความ ==
[[เกษียร เตชะพีระ]] เป็นผู้ให้นิยามคำว่าระบอบทักษิณ<ref>เกษียร เตชะพีระ, "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิทุนจากการเลือกตั้ง", [[มติชนรายวัน]] 10 ตุลาคม 2546. อ้างอิงตาม เกษียร เตชะพีระ, "ระบอบทักษิณ", [[ฟ้าเดียวกัน]] ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มค-มีค 2547.</ref>เป็นคนแรก{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}} โดยนิยามว่าเป็นระบอบอาญาสิทธิทุนนิยมจากการเลือกตั้ง (elected capitalist absolutism) โดยอธิบายองค์ประกอบออกเป็นส่วนคือ 1. มีลักษณะสมบูรณาญาสิทธิทุนในแง่การใช้อำนาจการเมือง 2. มีหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการเมืองของชนชั้นนายทุน
'''ระบอบทักษิณ''' ในความคิดของ อ. [[แก้วสรร อติโพธิ]] ได้ให้คำจำกัดความไว้ 4 ข้อ <ref>[http://files.thaiday.com/download/stop.pdf คำจำกัดความและรายละเอียดของระบอบทักษิณ โดย อ.แก้วสรร อติโพธิ]</ref> ดังนี้
 
# ยักยอกรัฐธรรมนูญ ยึดครองประชาธิปไตย การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวพันธ์หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อหมู่คณะของตนเอง
'''หลังจากนั้นได้มีการพยายามให้นิยามกับคำว่าระบอบทักษิณ'''อีกหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น ในความคิดของ อ. [[แก้วสรร อติโพธิ]] ได้ให้คำจำกัดความไว้ 4 ข้อ <ref>[http://files.thaiday.com/download/stop.pdf คำจำกัดความและรายละเอียดของระบอบทักษิณ โดย อ.แก้วสรร อติโพธิ]</ref> ดังนี้
# หลงใหลทุนนิยมใหม่จนลืมประเทศชาติ สร้างกระแสระบบทุนนิยมโดยลืมความเป็นรากเหง้าความเป็นไทย
1. ยักยอกรัฐธรรมนูญ ยึดครองประชาธิปไตย การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวพันธ์หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อหมู่คณะของตนเอง, 2. หลงใหลทุนนิยมใหม่จนลืมประเทศชาติ สร้างกระแสระบบทุนนิยมโดยลืมความเป็นรากเหง้าความเป็นไทย, 3 โกงกินชาติบ้านเมือง ปัญหาคอรัปชั่นจำนวนมากมายไม่ได้แก้ไข ทำผลธุรกิจแอบแฝง, 4. ทำให้บ้านเมืองสิ้นความสงบสุข เป็นตัวกลางในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ
# โกงกินชาติบ้านเมือง ปัญหาคอรัปชั่นจำนวนมากมายไม่ได้แก้ไข ทำผลธุรกิจแอบแฝง
# ทำให้บ้านเมืองสิ้นความสงบสุข เป็นตัวกลางในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ
 
== สาเหตุของการกล่าวหา ==
2,513

การแก้ไข