ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
* สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
* สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ)
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
* สาขาวิชาพืชไร่
* สาขาวิชาพืชไร่ (ภาษาอังกฤษนานาชาติ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาพืชไร่
* สาขาวิชาพืชไร่ (ภาษาอังกฤษนานาชาติ)
|-
 
2,290

การแก้ไข